mężczyzna liczy pieniądze

Decydując się na wyjazd do pracy w Niemczech można liczyć na to, że w nowym kraju zamieszkania będą przysługiwały pracownikowi pewne świadczenia wspomagające codzienne życie za granicą. Niemcy oferują dodatkowe wsparcie finansowe nie tylko dla swoich obywateli, ale i osób które decydują się na pracę w kraju i odprowadzanie tam podatków z tytułu uzyskanych dochodów. Na wsparcie mogą liczyć zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne oraz ci, którzy poza sobą mają na utrzymaniu także rodzinę. Jakie świadczenia przysługują osobom wyjeżdżającym do pracy do Niemiec?

Podstawowy zasiłek socjalny Arbeitslosengeld II (Hartz IV)

Pracownicy wybierający zatrudnienie w Niemczech mają prawo do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku socjalnego, jeśli ich dochody są zbyt niskie lub jeśli okres, w jakim płacili składki na wypadek bezrobocia jest zbyt krótki i zwolnienie z pracy oznaczałoby problem z uzyskaniem zasiłku dla bezrobotnych. Wniosek o otrzymanie zasiłku socjalnego można złożyć w niemieckich placówkach Jobcenter, mając na uwadze że każdy wniosek będzie przyznawany po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji pracownika. To od niej uzależniona będzie wysokość wypłaty oraz czas wypłacania zasiłku. Jego idea skupia się na pomocy uboższym, a nie utrzymywaniu pracowników którzy nie planują podejmować wysiłku w celu osiągania lepszych zarobków.

Świadczenie chorobowe Krankengeld

Dedykowane dla osób, które nie mogą podjąć lub kontynuować pracy z powodu złego stanu zdrowia świadczenie chorobowe jest dostępne dla pracowników, których pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie oraz dla bezrobotnych, którzy pobierają zasiłek Arbeitslosengeld. Niezdolność do pracy musi być potwierdzona przez lekarza, a sam zasiłek jest wypłacany początkowo przez pracodawcę i dopiero później przez kasę chorych. Wysokość zasiłku to 70% ostatniego wynagrodzenia brutto.

Pomoc dla rodzin osób pracujących w Niemczech

Wyjeżdżając do pracy za granicę nie należy obawiać się, że zostaniemy całkowicie pozbawieni przysługujących zasiłków wychowawczych oraz macierzyńskich. Nawet emigranci zarobkowi podejmujący pracę na terenie Niemiec mogą liczyć na zasiłek wychowawczy, o ile mieszkają w Niemczech wspólnie z małymi dziećmi i ze względu na ich wychowanie nie mogą podejmować pracy na pełen etat.

Zasiłek Elterngeld obowiązuje dla progu dochodowego do 250 000 € w przypadku samotnego rodzica oraz 500 000 € w przypadku obojga rodziców w roku poprzedzającym narodziny dziecka i przysługuje w wysokości zależnej od wypłaty netto. Im niższe zarobki, tym wyższy zasiłek.

W Niemczech można ubiegać się także o Kindergeld, czyli dodatkowe środki na utrzymanie i edukację dzieci oraz zasiłek macierzyński Mutterschaftsgeld dostępny dla kobiet ubezpieczonych w państwowej kasie chorych i należący się dla kobiet ciężarnych od 6 tygodnia przed rozwiązaniem ciąży do 8 tygodnia po urodzeniu dziecka. Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest obliczana na podstawie średniej wynagrodzenia netto otrzymywanego przez 3 miesiące przed okresem ochronnym.

wypełnianie wniosku o zasiłek

Zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld i Insolvenzgeld

Jeśli podejmujesz pracę w Niemczech i stracisz ją, ale w dalszym ciągu chcesz kontynuować swój pobyt za granicą i fakt utraty pracy zgłosisz do niemieckiego urzędu pracy, jako bezrobotny możesz liczyć na zasiłek w wysokości ok. 60% ostatniego osiągniętego dochodu netto. Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje w Niemczech dla osób, które w okresie ostatnich dwóch lat były ubezpieczone z tytułu zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy.

Niemieckie prawo posiada zabezpieczenia przed osobami, które chcą nadużywać systemu zasiłków. Jeśli osoba starająca się o prawo do zasiłku odrzuci oferty pracy, jakie zaproponuje jej Agentur für Arbeit, wniosek o zasiłek zostanie odgórnie odrzucony z powodu braku chęci do podjęcia zatrudnienia. Podobnie wygląda sytuacja pracowników, którzy zwolnili się u poprzedniego pracodawcy bez poważnego uzasadnienia. Wypłata zasiłku jest wówczas wstrzymywana na min. 12 tygodni.

Szczególnym rodzajem zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech jest zasiłek Insolvenzgeld przysługujący tym, którzy utracili pracę z powodu ogłoszenia upadłości przez pracodawcę. Warunkiem jest tu nie wypłacenie przez byłego pracodawcę należnego wynagrodzenia. Jeśli pracownik był zatrudniony w upadającym przedsiębiorstwie przez minimum 3 miesiące przed ogłoszeniem upadłości, państwo przyzna mu zasiłek w wysokości obliczonej na podstawie wynagrodzenia netto od pracodawcy. Świadczenie można pobierać maksymalnie przez okres 3 miesięcy, a jego pobieranie nie wyklucza możliwości otrzymania zasiłku dla bezrobotnych i innych zasiłków dostępnych dla osób pracujących w Niemczech.