Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest KC Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu (63-800), ul. Strzelecka 1, numer telefonu: +48 65 614 16 34, adres e-mail: info@korb-group.com, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000429301, NIP: 6961876446, REGON: 302174315, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. kontakt z Administratorem Danych Osobowych, w przypadku zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i wykorzystywania Państwa danych, to: +48 65 614 16 34
 3. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:
  – Umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,
  – Dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami,
  – Przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków,
  – Ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych w korespondencji e-mailowej jest:
  – Prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegającej na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem,
  – Niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami (art. 6 ust.1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy,
  – Dobrowolnie wyrażona zgoda – jeżeli w przesłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii. Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji, poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania przez nas danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej przetwarzania przed jej cofnięciem,
  – Dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczących marki administratora, jego usług, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a nie przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie,
  – Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 5. Korespondencja będzie przechowywana przez rok, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  – podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych dla Administratora,
  – podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej,
  – podmioty zajmujące się obsługą IT Administratora,
  – dostawcy narzędzi marketingowych (w tym analitycznych),
  – podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu księgowości i obsługi prawnej.
 7. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 10. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
 11. Nie będą podlegać Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.