POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, KC Consulting Sp. z o.o. (zwany/na „Administratorem”) zbiera i przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Administrator:
– zbiera da osobowe tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarza je tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne,
– zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych,
– w procesie przetwarzania danych osobowych zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą.
Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i zapewniamy stosowanie przepisów obowiązującego prawa.

I

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu, przy ul. Strzeleckiej 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP 6961876446, REGON 302174315.

II

Możecie się Państwo skontaktować się bezpośrednio z Administratorem pod adresem email: info@korb-group.com lub telefonicznie pod nr tel. +48 65 614 16 34.

III

Administrator zbiera dane osobowe przy wykorzystaniu różnych form komunikacji, w zależności od sytuacji i potrzeb. Może to mieć miejsce w szczególności podczas:
• rozpatrywania przez nas Państwa indywidualnej sprawy, na przykład na skutek złożonego zapytania, reklamacji,
• komunikacji w drodze e-mailowej lub telefonicznej,
• przeglądania naszej strony internetowej,
• korzystania ze świadczonych nas usług i nawiązania z stosunku umownego,
• realizacji procesu rekrutacji pracowników lub osób współpracujących,
• w przypadku ewentualnych sporów, konieczności dochodzenia roszczeń bądź obrony naszych praw.

IV

Strona internetowa www.korb-group.com może zbierać ogólne informacje, w tym adres protokołu internetowego i typ przeglądarki urządzenia używanego do uzyskania dostępu. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika. www.korb-group.com używa również plików „cookies. Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami z ang. cookies-ciastko, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Dzięki plikom „cookies” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.
Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami „cookies” poprzez:
a. zaakceptowanie obsługi „cookies”, co pozwoli Państwu na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
b. określenia ustawień dla różnych typów „cookies”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych,
c. blokowania lub usuwania plików „cookies”.

V

Państwa dane osobowe, w powyższych celach, mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
• lit. a) tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę,
• lit. b) tj. przetwarzanie jest niezbędne o wykonania umowy,
• lit. c) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
• lit d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
• lit. f) tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

VI

Państwa dane osobowe możemy przekazać:
a) osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
c) podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
d) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

VII

Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie różnił się w zależności od rodzaju danych i celów przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w sytuacji i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VIII

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i do uzyskania ich kopii oraz prawo do żądania ich sprostowania (jeżeli zostały błędnie zapisane lub się zmieniły). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (chyba, że dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych przez Administratora odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza Państwa prawa przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX

W większości przypadków nie są Państwo zobowiązani do dostarczania nam danych osobowych. W niektórych sytuacjach obowiązek podania konkretnych danych wynika wprost z przepisów prawa, przede wszystkim dotyczy to danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków podatkowych. Niepodanie przez Państwa danych może jednak spowodować, że nie będziemy w stanie zawrzeć umowy, zapewnić odpowiedniego poziom usług lub odpowiedzieć na Państwa zapytania.

X

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, KC Consulting Sp. z o.o. stosuje procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w którym jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
KC Consulting Sp. z o.o. podejmuje ponadto wszelkie niezbędne kroki, by także jego współpracownicy i podwykonawcy dawali gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
KC Consulting Sp. z o.o. prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.