POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, KC Consulting Sp. z o.o. (zwany/na „Administratorem”) zbiera i przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator:

 • zbiera dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarza je tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne,
 • zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych,
 • w procesie przetwarzania danych osobowych zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą.

Administrator ponadto zapewnia poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewnia podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i zapewniamy stosowanie przepisów obowiązującego prawa.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KC Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu (63-800), ul. Strzelecka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000429301, NIP: 6961876446, REGON: 302174315, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt z Administratorem

Możecie się Państwo skontaktować się bezpośrednio z Administratorem pod adresem email: info@korb-group.com lub telefonicznie pod nr tel. +48 65 614 16 34.

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Państwa danych może być:

 1. Podjęcie na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy o współpracę,
 2. Udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
 3. Marketing bezpośredni naszych usług,
 4. Przesyłanie do Państwa newslettera.

Podstawa prawna:

W zależności od podejmowanych przez Państwo czynności podstawą przetwarzania danych mogą być:

 1. Umowa lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. ciążący na Administratorze obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu:

– w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,

– w celu marketingu bezpośredniego,

– w celach analitycznych.

Pliki cookies

Strona Administratora używa plików „cookies”.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych
 • marketingowych

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 15 minut od ostatniej wizyty w Serwisie.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Chodzi o, w szczególności, następujące podmioty:

 1. hostingodawca* – na serwerze przechowywane są Państwa dane osobowe,
 2. dostawca usługi poczty elektronicznej* – w ramach poczty elektronicznej dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych,
 3. dostawcy oprogramowania chmurowego, takiego jak system mailingowy, fakturowy, księgowy, system CRM* – w ramach oprogramowania przetwarzane są Państwa dane osobowe,
 4. dostawca usługi chmury wirtualnej* – w chmurze mogą być przechowywane pliki zawierające Państwa dane osobowe,
 5. firmy kurierskie i operator pocztowy – firmy te przetwarzają Państwa dane osobowe w celu doręczenia do Państwa przesyłki z umową,
 6. biuro rachunkowe – biuro przetwarza Państwa dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych,
 7. kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych,
 8. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Państwa danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane,
 9. podmiot świadczący usługi marketingowe – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Państwa danych osobowych w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji powierzonych działań marketingowych,
 10. Kontrahenci i klienci na rzecz których świadczymy usługi związane z rekrutacją, pośrednictwem pracy oraz udostępnianiem pracowników,
 11. pozostali podwykonawcy – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

* W związku z powyższym, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia Uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Państwa dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie różnił się w zależności od rodzaju danych i celów przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w sytuacji i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Uprawnienia

RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Państwa dane, dysponują Państwo prawem żądania ich usunięcia).
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli w Państwa opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 6. prawo do przenoszenia danych (posiadają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli nam na podstawie umowy lub zgody; mogą Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzicie Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, mogą złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnienie, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Państwu zawsze – jeżeli uznają Państwo, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślą Państwo wiadomość na adres info@korb-group.pl.  Dołożyliśmy wszelkich starań, by interesujące Państwa informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail mogą Państwo wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Dobrowolność podania danych

W większości przypadków nie są Państwo zobowiązani do dostarczania nam danych osobowych. W niektórych sytuacjach obowiązek podania konkretnych danych wynika wprost z przepisów prawa, przede wszystkim dotyczy to danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków podatkowych. Niepodanie przez Państwa danych może jednak spowodować, że nie będziemy w stanie zawrzeć umowy, zapewnić odpowiedniego poziom usług lub odpowiedzieć na Państwa zapytania.

Integralność i poufność danych

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, KC Consulting Sp. z o.o. stosuje procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w którym jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. KC Consulting Sp. z o.o. podejmuje ponadto wszelkie niezbędne kroki, by także jego współpracownicy i podwykonawcy dawali gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. KC Consulting Sp. z o.o. prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.