Klauzula zgody w procesie rekrutacyjnym

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego RODO, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KC Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu (63-800), ul. Strzelecka 1, zwaną dalej Administratorem, dla celów przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora. Administrator informuje, iż zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdej chwili.

Zgoda na przetwarzanie danych obejmująca przyszłe rekrutacje (opcjonalna):

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych przez KC Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu (63-800), ul. Strzelecka 1, zwaną dalej Administratorem, dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. Administrator informuje, iż zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdej chwili.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej jako RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest KC Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu (63-800), ul. Strzelecka 1, numer telefonu: +48 65 614 16 34, adres e-mail: info@korb-group.com, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000429301, NIP: 6961876446, REGON: 302174315, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. kontakt z Administratorem Danych Osobowych, w przypadku zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i wykorzystywania Państwa danych, to: +48 65 614 16 34
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym dla potrzeb przeprowadzenia aktualnej rekrutacji i zawarcia umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (w przypadku umów cywilnoprawnych Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 2964 r.) oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 7. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.
 9. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 10. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
 11. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
 12. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 13. Nie będzie podlegać Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.