Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Państwa Danych osobowych jest KC Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu (63-800), ul. Strzelecka 1, numer telefonu: +48 65 614 16 34, adres e-mail: info@korb-group.com, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000429301, NIP: 6961876446, REGON: 302174315, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. kontakt z Administratorem Danych Osobowych, w przypadku zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i wykorzystywania Państwa danych, to: +48 65 614 16 34.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na email przesłany przez formularz kontaktowy, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a i b RODO rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO).
 8. odbiorcami Państwa Danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, w tym: podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych dla Administratora oraz świadczące na rzecz Administratora obsługę IT.
 9. Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czym osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.
 10. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
 11. Nie będzie podlegać Państwa decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.